اگر آن را بسازید ، آنها دوچرخه سواری می کنند: مسیرهای پاپ آپ دوچرخه سواری را در هنگام شیوع بیماری افزایش می دهند

The Rue de Rivoli in central Paris in December.

بر اساس مطالعه جدید ، افزودن مسیرهای دوچرخه سواری به خیابان های شهری می تواند تعداد دوچرخه سواران را در کل شهر افزایش دهد ، نه فقط در خیابان های دارای مسیرهای جدید دوچرخه سواری. این یافته به تحقیق فزاینده ای نشان می دهد که سرمایه گذاری در زیرساخت های دوچرخه سواری می تواند افراد بیشتری را به رفت و آمد با دوچرخه ترغیب کند ، که به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود سلامت کمک می کند.

Continue reading “اگر آن را بسازید ، آنها دوچرخه سواری می کنند: مسیرهای پاپ آپ دوچرخه سواری را در هنگام شیوع بیماری افزایش می دهند”