افرادی که دچار لخته شدن خون نادر هستند پس از ضربه مایع COVID-19 پاسخ ایمنی غیرمعمولی دارند

blood clot

شواهد نشان می دهد که یک پاسخ ایمنی غیرمعمول در پشت لخته های خون خطرناک ، اما فوق العاده نادر است که با برخی واکسن های COVID-19 مرتبط است. اما خبر خوب این است که آزمایشی وجود دارد که پزشکان می توانند برای شناسایی آن و مراقبت صحیح از بیماران استفاده کنند.

Continue reading “افرادی که دچار لخته شدن خون نادر هستند پس از ضربه مایع COVID-19 پاسخ ایمنی غیرمعمولی دارند”