پول دولت مخرب زیست‌بوم نوآوری است

افتتاح پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با تاکید بر نقش زیست‌بوم در توسعه اقتصادی، گفت: زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی با بودجه دولتی شکل نمی‌گیرد، پول دولت را فراموش کنید، پول دولت مخرب این زیست‌بوم است.

Continue reading “پول دولت مخرب زیست‌بوم نوآوری است”